Core Balance : Body Reform

ฟิตทั่วร่างกับ Body Reform คลาสพิลาทิสที่จะทำให้คุณแข็งแรงทั่วทุกส่วน ขอบอกเลยค่ะว่าพิลาทิสไม่ยากอย่างที่คิด!...

The Pilatest: Cardio Reformer class

คลาสพิลาทิสที่จะเร่งจังหวะหัวใจของคุณให้เร็วขึ้นด้วยเครื่อง Reformer แต่จะเป็นเครื่อง Reformer ที่ติด Cardio-Tramp ไว้ที่ส่วนปลายของเครื่องหรือที่ปลายเท้าของคุณ ลักษณะของ Cardio-Tramp เป็นเหมือน Trampoline แผ่นเล็กติดเสริมเข้ามาที่เครื่อง Reformer นั่นเอง...